Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

1.Onder opdrachtgever wordt verstaan die persoon of organisatie die de opdracht heeft gegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Wereldzaak, tenzij anders overeengekomen.
De voorwaarden worden toegevoegd aan de offerte, en worden aldus als bekend en aanvaard geacht, bij de bevestiging van de reservering.
Bij freelanceropdrachten wordt een modelovereenkomst van de belastingdienst gehanteerd. Bij herhaalde freelanceropdrachten worden na de eerste keer de voorwaarden als bekend geacht.

2.Offertes. Alle offertes zijn vrijblijvend, zowel voor Wereldzaak als voor de opdrachtgever. Er kan een tijd vastgesteld zijn tot wanneer een offerte geldig is. Dit is dan in de offerte aangegeven. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Wijzigingen van prijzen en materialen en/of halffabrikaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na de aanvaarding van de opdracht, kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever. Hieronder vallen ook lonen en sociale lasten. Prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.
Bij opdrachten tot € 100,– worden er ook binnen Breda aflever- kosten in rekening gebracht à € 15,–. Aflever- en ophaalkosten binnen Breda bedragen € 0,40 per km.

3.Reservering. Een reservering wordt als bevestigd beschouwd nadat Wereldzaak een schriftelijke bevestiging heeft gestuurd. Mocht de opdrachtgever hiermee oneens zijn, dient opdrachtgever hiervan Wereldzaak schriftelijk op de hoogte te stellen.

4.Honorarium. Bij freelanceropdrachten berust het honorarium op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning overeen is gekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst, en wordt als bekend geacht bij aanvang van de werkzaamheden. Reiskosten worden berekend per kilometer. Het tarief is €0,40 per km. Van het reiskostentarief kan afgeweken worden indien dit is overeengekomen. Voor zover niet anders is overeengekomen zijn de bedragen altijd exclusief omzetbelasting. Facturen bij opdrachten die binnen een week worden afgerond, volgen na beëindiging van de opdracht. Voor langlopende opdrachten worden de facturen maandelijks ingediend; hierop kan een voorschot verlangd worden. Wereldzaak verplicht zich op verzoek van de opdrachtgever inzage te geven in de verantwoording van de gedeclareerde uren. Opdrachtgever zal kosten van derden, die gemaakt worden door de freelancer in het kader van de opdracht, rechtstreeks voldoen aan betreffende derden.

5.Wijziging in de opdracht. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Tijdig gemelde veranderingen in de oorspronkelijke opdracht die tot lagere kosten leiden dan waarop de prijsopgave is gebaseerd, kunnen leiden tot een lagere rekening. Met tijdig wordt bedoeld 10 dagen voor levering of de datum die in de offerte is genoemd. Niet tijdig gemelde veranderingen in de oorspronkelijke opdracht kunnen leiden tot  overschrijding van de levertijd.

6.Eigendommen opdrachtgever. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die opdrachtgever aan Wereldzaak  toevertrouwd, zal Wereldzaak dezelfde zorg aanwenden die zij omtrent haar eigen zaken aanwendt. Onverminderd het voorgaande, draagt opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil hebben, dient hij zelf voor verzekering zorg te dragen.

 7.Eigendommen Wereldzaak. Alle eigendommen van Wereldzaak die gebruikt worden voor de uit te voeren opdracht, blijven in eigendom van Wereldzaak. Bij beschadiging of teniet gaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken voor een opdracht, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesse te vorderen, in rekening gebracht.

8.Betaling. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige kosten, en indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor cateringopdrachten geldt dat overeengekomen kan worden, dat 50% van de factuur voor levering betaald moet zijn. Dit is dan gemeld in de offerte of reserveringsbevestiging. Wereldzaak is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen, en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever 10% over het factuurbedrag in rekening worden gebracht. Dit is exclusief de wettelijke rente.  Bij negeren van de tweede aanmaning zal de factuur ter hand worden gesteld van een incassobureau. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voortvloeiende uit de overschrijding van de betalingstermijn, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.Retentierecht/verhaal. Wereldzaak  is gerechtigd goederen van de opdrachtgever onder zich te houden ter voldoening van alle gemaakte kosten ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, indien opdrachtgever de factuur niet wil of kan voldoen, ook in geval van faillissement, overlijden of onder curatelenstelling van de opdrachtgever.

10.Verzuim van de opdrachtgever. Indien de voorgang in de uitvoering of de levering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht zijnerzijds intredende wordt vertraagd, kan door Wereldzaak het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

11.Annulering. Indien de opdrachtgever een catering annuleert binnen 5 dagen voor aanvang is hij gehouden aan betaling van 100% van de overeengekomen prijs van de catering. Bij annulering tussen 5 en  14 dagen voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever gehouden aan betaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag. Voor kleinere opdrachten kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden schriftelijk afgesproken worden. Annulering van freelanceropdrachten moet 24 uur vooraf geschieden, daarna zal een factuurbedrag van €100, — in rekening gebracht worden. Contracten en leveringen die via een derde partij verloopt (o.a. huur diverse materialen) zijn gehouden aan de leverings- en annuleringsvoorwaarden van de derde partij.

12.Klachten dienen gedurende of direct na de uitvoering van de opdracht te geschieden. De aansprakelijkheid van Wereldzaak uit hoofde van enig overeengekomen leverantie is beperkt tot de hoogte van het met de opdracht gemoeide bedrag. Wereldzaak is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de informatie, opdracht of materialen die door de opdrachtgever worden verstrekt.

13.Overmacht.Indien een opdracht door ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid niet afgerond kan worden, bestaat geen recht op vergoeding van kosten, schade of interesse door opdrachtgever. In geval van overmacht zal Wereldzaak daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na deze mededeling binnen 7 dagen het recht schriftelijk de verdere uitvoering van de opdracht te annuleren. Het reeds afgenomen deel van de opdracht dient evenwel betaald te worden. Bij freelanceopdrachten zal Wereldzaak inspanning verrichten om voor vervanging te zorgen waardoor opdracht uitgevoerd kan worden.

14.Beëindiging . De opdrachtgever wordt verwijtbaarheid in verzuim aangerekend indien; hij enig verplichting, voortvloeiend uit de overeenkomst niet nakomt / bij faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever persoonlijk of zijn onderneming / bij liquidatie van het bedrijf van de opdracht. Wereldzaak heeft in zogenoemde gevallen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15.Vertrouwelijke informatie. Wereldzaak is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Voedselallergie?

Geeft u bij uw aanvraag aan dat u een voedselintolerantie heeft, dan houd ik daar rekening mee in het menu of met de bereidingswijze. Lees meer over de mogelijkheden.

Meer informatie